De boedelverdeling

Het erfrecht, het huwelijksgoederenrecht en de Erfbelasting spelen een hoofdrol bij de boedelverdeling en komen daarin samen. Daarbij gaat het om de omvang van de boedel (algehele gemeenschap van goederen dan wel huwelijkse voorwaarden/registratievoorwaarden), om de gerechtigdheid tot de boedel (wie zijn erfgenamen en voor welk deel) en de fiscale gevolgen (Erfbelasting/IB/VpB).
 
Bij een boedelverdeling kan zich een veelheid aan problemen voordoen. Soms hebben de problemen een achtergrond die vele jaren teruggaat; dergelijke problemen liggen doorgaans meer in de relationele dan in de juridische sfeer. Ook kan het zijn dat sommigen er met de "poet van door zijn", bijvoorbeeld door grote schenkingen bij leven van de overledene te hebben ontvangen of door een "ongebruikelijk" gebruik van volmachten te hebben gemaakt. Ook kan het zijn dat meerdere erfgenamen hetzelfde boedelbestanddeel willen hebben of dat bij de bedrijfsopvolging fricties tussen de potentiële opvolgers bestaan.
In al deze gevallen is primair een empathische houding van de adviseur (notaris, advocaat, belastingadviseur) van belang, immers, minnelijke regelingen staan voorop. Leidt minnelijk overleg niet tot een oplossing, dan biedt de wet een veelheid aan mogelijkheden om, desnoods door tussenkomst van de rechter, een billijke regeling te forceren.
 
De boedelverdeling kan geregeld worden door een zogenaamde drie-sterren-executeur (14). Aan deze executeur heeft de erflater in zijn testament uitgebreide bevoegdheden gegeven tot en met het tot stand brengen van een verdeling. Hij heeft daarvoor de medewerking van de kinderen niet nodig.
2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
Ondernemend in zaken