De erfbelasting

Alhoewel de grondslag van de Erfbelasting ter discussie staat, ligt het niet in de rede dat op korte termijn van deze belasting afscheid zal worden genomen. Wel wordt (doorlopend) aan tarieven gemorreld, maar in essentie blijft de wet overeind. Afschaffing zou overigens behoorlijke budgettaire gevolgen hebben.
Inmiddels is ook de wet aan de maatschappelijke realiteit aangepast. Schenkingen of erfstellingen aan zogenaamde algemeen nut beogende instellingen zijn volledig vrijgesteld van Erfbelasting/Schenkbelasting; gehuwde en ongehuwde partners zijn gelijkgesteld; de
bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zijn zeer aanzienlijk verruimd. Vererving of schenking van ondernemingsvermogen (eenmanszaak; N.V./B.V.) is, mits voldaan wordt aan strikte voorwaarden, in belangrijke mate vrijgesteld van Erfbelasting of Schenkbelasting.
Door estateplanning (11) wordt beoogd de overgang van het vermogen, bij leven en/of bij overlijden, zodanig te laten verlopen dat de gunstige tarieven aan Schenkbelasting, Erfbelasting of Inkomstenbelasting verschuldigd zijn. Om dat doel te bereiken is tijd nodig, bijvoorbeeld om schenkingen te doen (10), verspreid over een flink aantal jaren of om huwelijkse voorwaarden/registratievoorwaarden en/of testamenten op de eigen specifieke situatie af te stemmen.
2011 Leeman Verheijden Huntjens advocaten | disclaimer | sitemap
Ondernemend in zaken